Van harte welkom op de site.

In de horizontale menubalk kan je items vinden voor het Kinderdagverblijf, de Dienst Opvanggezinnen, scholen algemeen en specifiek kleuterschool en lagere scholen.
Alle onderwerpen, foto's,... kan je dus in dit menu vinden onder elke afdeling.
Voor de kleuterschool en de lagere scholen kan je ook een kalender vinden met school- en klasactiviteiten.
In de verticale menubalk (links) vind je een aantal rechtstreekse links.
De weg kwijt?  Klik daar eens op 'Sitemap', dan krijg je een mooi overzichtje van waaruit je verder kan.
Loop ook eens langs in de blogs en bij het oudercomité.  
Mocht je problemen ondervinden of onduidelijkheden ervaren bij het gebruik van de site, 
stuur dan een mailtje naar webmaster@klim.be.
We sleutelen dan nog even verder.

Alvast veel kijk- en leesplezier! 

 

Wegwijs(klik)...
dinsdag 20 mrt 2018
 Van harte welkom!
Home Kleuterschool
Kleuterschool
Schoolreglement - 1. Reglementaire bepalingen PDF Afdrukken E-mailadres

1.1      Inschrijvingen van kleuters/leerplicht

•         Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een kleuter geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de kleuterschool. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich bovendien niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de Vrije Lagere Scholen Klim, Sint-Pietersaalststraat 78a-86, Gent. 

Alle kleuters worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

•         Inschrijvingsperiodes en aanmelden

Het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs (LOP Gent BaO) werkte een regeling uit die de bestaande inschrijvingsprocedure uitbreidt met de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen vooraf aan te melden via een website www.meldjeaan.gent.be
Op deze site kan je alle informatie vinden i.v.m. de inschrijvingsperiodes en de procedure.
De inschrijvingsperiodes worden ook op de schoolsite vermeld.

•         Weigering van inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
1         Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.
2         Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:
- De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
- De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
- Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school op het gebied van zorg;
- De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
- Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.
Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.
3         Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.

Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

•         Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directeur aan de ouders de schoolbrochure met schoolreglement “voor kennisneming en voor akkoord” ter ondertekening voor.
De ouders ondertekenen het schoolreglement. Ouders zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.
In geval het kind geplaatst is door de jeugdrechter of het jeugdbeschermingcomité behouden de (natuurlijke) ouders het ouderlijk gezag en is de hierboven vermelde regeling ook van toepassing.
Bij dit schoolreglement vindt u een formulier (opgenomen in tweevoud). Eén exemplaar bezorgt u (na dagtekening en ondertekening) terug aan de school. Pas op dat ogenblik is de inschrijving van de kleuter in de school een feit.
In geval van wijzigingen aan de tekst wordt een nieuwe tekst overhandigd en de hierboven vermelde procedure opnieuw toegepast.
De ondertekening van de schoolbrochure met schoolreglement heeft als gevolg dat de ouders er zich mee akkoord verklaren.
Het niet ondertekenen van de schoolbrochure met schoolreglement door de ouders kan voor het schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving van de betrokken kind te weigeren.

1.2      Omgaan met leerlinggegevens - privacy

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de begeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders. De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, …
Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, in overeenstemming met de privacywet.
Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.
Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz.

1.3      Schoolverandering

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.

In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag na deze datum van poststempel of afgiftebewijs.

In geval van betwisting moet aan de verificatie dus niet alleen de mededeling van schoolverandering zelf, maar ook het afgestempelde postbewijs van aangetekende zending of het gedateerde en getekend ontvangstbewijs voorgelegd kunnen worden.
Het is belangrijk dat de ouders aan de school correct meedelen of het gaat om een eerste inschrijving of om een schoolverandering.

1.4      Afwezigheden

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op kleuters die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook kleuters die al op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

•         Afwezigheden wegens ziekte
Enkel van toepassing op leerplichtige kinderen.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.
Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een arts, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:
- het attest geeft zelf de twijfel van de arts aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de kleuter te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden.
De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

•         Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.
1         het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;
2         het bijwonen van een familieraad;
3         de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
4         het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
5         de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming, ...) ;
6         het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een kleuter (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
Concreet gaat het over:
- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag);
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);
- orthodoxe feesten: kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox kerstfeest niet samenvalt met het katholiek kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.
De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

•         Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.
Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de kleuter gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:
1         het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden(rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
2         het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).
3         de deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een kleuter een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de kleuter aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige kleuters is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie;
4         in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).
5         afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek.
Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:
- een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
- een akkoord van de directie.
Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

•         Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.
De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

•         Problematische afwezigheden.
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

1.5      Welzijnsbeleid

•         Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een kleuter ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de kleuter op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

•         Rookverbod
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Tijdens extra-muros activiteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

1.6      Te laat komen/vroeger afhalen

Wij verwachten uw kind(eren) tijdig op school, zodat de activiteiten niet nodeloos door telaatkomers gestoord worden. Ook indien het nodig is dat uw kind vroeger wordt afgehaald (bv. voor een doktersbezoek) gebeurt dit enkel via aanmelden bij de directie.

1.7      Attest/getuigschrift basisonderwijs

Niet van toepassing voor de kleuterschool

1.8      Onderwijs aan huis

Kleuters vanaf 5 jaar (d.w.z. kleuters die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:
1         De kleuter is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).
2         De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
3         De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken kleuter bedraagt ten hoogste 10 km.

Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt):
1         voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aanhuis;
2         voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.

De directeur gaat op zoek naar een leerkracht om uw kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

1.9      Agenda - taken - lessen

Niet van toepassing voor kleuters

1.10    Rapport

Niet van toepassing voor kleuters

1.11    Samenwerking ouders/school

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we enkele wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

•         Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kunt er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.
Elke leerkracht staat graag ter beschikking hiervoor. Het volstaat de leerkracht van uw komst te verwittigen en een afspraak te maken. Dit kan schriftelijk (bv. via het heen en weer schriftje) of telefonisch langs de directie om. Mogen wij u vriendelijk verzoeken de leerkrachten niet te storen tijdens lessen en toezichten, dit om begrijpelijke redenen.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij voorzien oudercontacten:
- bij het begin van het schooljaar: info-avond (klasvergadering)
- halfweg het eerste semester (individueel contact)
- bij het einde van het eerste semester (voor de derde kleuterklas).

•         Onze school kiest voor een goede communicatie met ouders.

Daarom ondertekenden we het ‘Charter voor een goede communicatie met ouders’:
- Onze school zorgt ervoor dat de ouders zich van bij de inschrijving welkom voelen.
- Onze school doet blijvend inspanningen om ouders uit te nodigen, ook al gingen zij daar in het verleden niet op in.
- Onze school toont interesse en respect voor elke ouder.
- Onze school geeft begrijpelijke en correcte informatie aan ouders over de schoolkosten, betaling en eventueel sociale voorzieningen.
- Onze school zorgt ervoor dat het schoolreglement voor alle ouders begrijpelijk is.
- Onze school wil de culturele achtergrond en gezinssituatie van elke kleuter leren kennen om daar op school en in de klas passend gebruik van te maken.
- Onze school erkent de ouder als opvoedingspartner.
- Onze school erkent ook de ouder die niet zelf voor zijn of haar kind kan zorgen.

•         Bij echtscheiding

- Zorg en aandacht voor het kind
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.
- Neutrale houding van de school
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

1.12    Lichamelijke opvoeding

Wekelijks krijgen de kleuters twee lestijden bewegingsopvoeding. Voor deze gymlessen wordt er gebruik gemaakt van de gymzalen en van zaal ‘Jozefien’.
Voor de kleuters van de tweede en derde kleuterklas vragen we aan de ouders om te zorgen voor witte gympantoffeltjes. Een gymzakje krijgen de kleuters van school.

1.13    Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten)

Voor een deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle kinderen deelnemen aan die activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die uitstappen.

1.14    Organisatie van de leerlingengroepen

De indeling in en de samenstelling van de groepen vallen onder de bevoegdheid van het schoolbestuur. Deze bevoegdheid wordt door het schoolbestuur gedelegeerd aan de directie van de school, overeenkomstig art. 47 § 1,2° van het decreet op het basisonderwijs. De directeur bepaalt, in samenspraak met de klassenraad, of een kleuter kan overgaan naar een volgende kleutergroep en in welke kleutergroep (klas) een kleuter wordt opgenomen.
De kleutergroepen worden elk schooljaar opnieuw ingedeeld.

1.15    Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)

De school ontvangt niet-geldelijke ondersteuning van het oudercomité.

De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. De school kan een beperkt vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben.

De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

De door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven eveneens vrij van dergelijke mededelingen, tenzij deze louter attenderen op het feit dat de activiteit (of een gedeelte ervan) ingericht worden door middel van een gift, een schenking of een prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.
Deze mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school zoals die in het opvoedingsproject beschreven zijn. Bovendien mogen ze de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

1.16    Bijdrageregeling

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
- Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt €25 voor 2- en 3-jarige kleuters, €35 voor 4-jarige kleuters en €40 voor 5-jarige en leerplichtige kleuters (schooljaar 2012-2013). De bedragen gelden per kleuterjaar.
- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt in bijlage toegevoegd. Voor sommige onderdelen vermelden we vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld indien we de kostprijs niet vooraf kennen. In de loop van het schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. U zult wat dat betreft vooraf en duidelijk geïnformeerd worden. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend zijn in verhouding zijn de geleverde prestatie.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken kunnen worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Er zal naar een individuele oplossing gezocht worden die de draagkracht van de ouders zal proberen te verzoenen met de draagkracht van de school. Wij verzekeren een discrete behandeling van de vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

 
Kleuteropvang in de krokusvakantie PDF Afdrukken E-mailadres
KrokusTijdens de krokusvakantie zullen wij op de kleuterschool zorgen voor opvang van de kleuters
(maandag 11 tot en met vrijdag 15 februari 2013).
Om de opvang kwaliteitsvol te laten verlopen en om geen onnodige kosten te maken voor onze school vragen we om op voorhand in te schrijven indien je gebruik wil maken van deze opvang.

We vragen volgende punten in acht te nemen:
* De opvang is er enkel voor de kleuters die bij ons school lopen.
* Er is geen opvang voor kinderen uit de lagere school.
* Kleuters die naar de opvang komen dienen op voorhand
ingeschreven te zijn (zie inschrijvingsbriefje).
* Kleuters die ingeschreven zijn worden ook echt verwacht.
* Inschrijvingen kunnen vanaf vandaag en worden afgesloten op
8 februari.

Alvast dank om hiermee rekening te houden.
 
Ouderavond kleuterschool PDF Afdrukken E-mailadres
uitn-oa-ks
 
Kleutervakantie in de zomervakantie PDF Afdrukken E-mailadres

zon2Tijdens de zomervakantie zullen wij op de kleuterschool zorgen voor opvang van de kleuters
(maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2012 en van woensdag 1 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 2012 - behalve op 15 augustus).
Om de opvang kwaliteitsvol te laten verlopen en om geen onnodige kosten te maken voor onze school vragen we om op voorhand in te schrijven indien je gebruik wil maken van deze opvang.


We vragen volgende punten in acht te nemen:
* De opvang is er enkel voor de kleuters die bij ons school lopen.
* Er is geen opvang voor kinderen uit de lagere school.
* Kleuters die naar de opvang komen dienen op voorhand
ingeschreven te zijn (klik hier voor het inschrijvingsformulier)
* Inschrijvingen kunnen vanaf vandaag en worden afgesloten op
27 juni.

Alvast dank om hiermee rekening te houden.

Laatst aangepast op vrijdag, 11 mei 2012 09:02
 
Kleuteropvang in de paasvakantie PDF Afdrukken E-mailadres

pasenTijdens de paasvakantie zullen wij op de kleuterschool zorgen voor opvang van de kleuters
(maandag 2 tot en met vrijdag 13 april 2012 - behalve op 9, 10 en 11 april).
Om de opvang kwaliteitsvol te laten verlopen en om geen onnodige kosten te maken voor onze school vragen we om op voorhand in te schrijven indien je gebruik wil maken van deze opvang.


We vragen volgende punten in acht te nemen:
* De opvang is er enkel voor de kleuters die bij ons school lopen.
* Er is geen opvang voor kinderen uit de lagere school.
* Kleuters die naar de opvang komen dienen op voorhand
ingeschreven te zijn (klik hier voor het inschrijvingsformulier)
* Inschrijvingen kunnen vanaf vandaag en worden afgesloten op
28 maart.

Alvast dank om hiermee rekening te houden.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 3

Contact

Ons adres:
Sint-Pietersaalststraat 78-78a-82-86
9000 Gent
Meer info op pagina CONTACT


Opmerking?

Stuur een mailtje naar de webmaster.

hosting-badge-6